Hirdetés

Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével

A mezőhegyesi József Attila ÁMK célja a „Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével” című pályázat megvalósításával, hogy támogassa és hozzájáruljon 18 hónapon keresztül hat nevelési-oktatási intézmény diákjainak és tanulóinak valamint az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket az ÁMK, mint kulturális intézmény valósítanak meg számukra.

Az intézmény, több mint harminc éves fennállása alatt folyamatosan bázisa volt a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony polgároknak. Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához, a szellemi és fizikai értékteremtéshez.

Az ÁMK a legkisebbektől a legnagyobbakig komplexen összefogja a település, a kistérség, az itt élő közösség kulturális, oktatási – nevelési és kulturális igényeit. Az oktatás mellett a kultúra minden területének kínál tevékenységi módot és programot. A gyermek és felnőtt lakosság számára az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatásokat biztosít, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához. Folyamatosan bázisaként működni a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony polgároknak. Elsődleges cél, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához, a szellemi és fizikai értékteremtéshez.

Az intézmény fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelődési formák igénybevevőiben. A megvalósítani kívánt programok globális célja az egyetemes és a magyar kultúra értékeinek bemutatása, valamint azok közvetítése a helyi lakosság felé, célirányosan a felnövekvő generáció felé. A program kiemelt szerepet vállal a helyi, kistérségi és a regionális hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában.

Az intézmény célja a projekt megvalósításával egyrészt, hogy a közvetlenül a gyermek és közvetve a felnőtt lakosság számára az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatásokat biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához.

A program célcsoportja az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, valamint a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők helyi, kistérségi és regionális szinten.

A program során félévente szakkör, foglalkozássorozat, kulturális óra, tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport, tábor, versenyek, vetélkedők, műhely- és klubfoglalkozás, témanap, témahét, művészeti csoport munkaformákban valósul meg féléves intenzitással nem formális, informális foglalkoztatási formában az ÁMK közvetítésével. A program a vállalt tevékenységekkel, valamint formálni kívánja a gyermekek személyiségfejlődését és segítséget kíván nyújtani a képességeik kibontakoztatásában illetve az innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában. A programok célirányosan fejlesztik a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat, illetve eltökéltségüket a hagyományok ápolása, a hagyományőrzés és a későbbi kultúraközvetítés iránt.

A program általános alapelve a színvonalas szabadidős tevékenységek, a nem formális nevelés és egyben élményszerű szórakozási lehetőségek biztosítása, hatékony közművelődési tevékenység és szolgáltatások nyújtása a célcsoportnak valamint a kulturális javakhoz történő egyenlő mértékű hozzáférés biztosítása.

Projektadatok:

Kedvezményezett: MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
A projekt címe: Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével
A projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00257
Támogatási összeg: 24 996 612
Projekt időszak: 2018.03.01. - 2019.08.31.

Kategória: 
Letöltés: 

Hirdetés